Условия за ползване

Условия за ползване на www.gumi365.bg

(Изменени и допълнени в чл. 14 и чл.15, като измеменията са в сила от 25.05.2018, във връзка с влизане в сила на общия Регламент за защита на личните данни ("GDPR"))

 

 1. ПРЕДМЕТ и ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. Тези Условия за ползване уреждат достъпа и използването от Клиента на електронния магазин www.gumi365.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба между Дружеството и Клиента през www.gumi365.bg („Условията за ползване“).

1.2. Условията за ползване са задължителни за всички Клиенти на Сайта. Всеки Клиент следва да се запознае внимателно с Условията за ползване, включително с всички политики, условия и други документи, към които настоящите Условия за ползване препращат, в съответната им редакция. Преди да предостави Лични данни (включително и-мейл адрес) чрез Сайта, Клиентът ще бъде изрично помолен да приеме Условията за ползване. Чрез приемането на Условията за ползване, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с тях във версията им, публикувана на Сайта към момента на съответното посещение на Клиента. Ако Клиентът не е съгласен с Условията за ползване, той не следва да използва Сайта. Ако Клиентът продължи да използва Сайта, ще се счита, че е приел Условията за ползване.

1.3. Дружеството има право да прави промени в Условията за ползване по всяко време. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Дружеството ще информира за това Клиентите чрез публикуването на промените в Сайта. При промени в Условията за ползване, Клиентът ще бъде помолен да приеме Условията за ползване със съответните изменения, като условие да продължи да използва Сайта.

 1. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Дружеството означава „ГУМИ 365“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204190225.

2.2. Клиент означава лице, ползващo сайта www.gumi365.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува и връща стоки.

2.3. Сайта означава уебсайта www.gumi365.bg.

2.4. Лични данни означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

2.5. Стока означава предлагана от Дружеството стока на Сайта, която може да бъде предмет на Договора, сключен между Клиент и Дружеството през Сайта.

2.6. Акаунт означава раздел от Сайта, до който се достига след въвеждане на имейл адреса и паролата на Клиента, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.).

2.7. Поръчка означава електронен документ отправен през Сайта от Клиента до Дружеството, чрез който Клиентът заявява на Дружеството намерението си за покупка на Стока от Сайта.

2.8. Наложен платеж означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

2.9. Договор означава сключения от разстояние договор между Клиента и Дружеството за покупко-продажба на Стока през Сайта, неразделна част от който са тези Условия за ползване.

2.10. ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

2.11. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

2.12. Потребител означава потребител по смисъла на ЗЗП.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Сайтът е собственост на „ГУМИ 365“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. Тинтява № 22, ап.13, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204190225, с идентификационен № по ЗДДС BG204190225, телефон за контакт: +359889670102, и-мейл: office@gumi365.bg.

3.2. Дружеството полага съществени усилия за да осигури точността и пълнотата на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, както и ограниченото пространство и необходимостта от структурираното й представяне, Дружеството уточнява, че изображенията и описанията на Стоките се получават от трети страни – оператори на бази данни и имат илюстративен и насочващ характер, целят да покажат техните основни характеристики и е възможно да не представят Стоката точно, съответно доставените Стоки могат да се различават от изображенията и описанията. Дружеството не носи отговорност за такива неточности, грешки, пропуски или несъответствия.

3.3. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Дружеството не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Цялото съдържание на Сайта, включително, но не само лога, графични изображения, надписи, символи, текстове, мултимедийно съдържание, е изключителна собственост на Дружеството. Дружеството си запазва всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на Сайта.

4.2. Нищо на този Сайт и в сключения между Дружеството и Клиента Договор не трябва да бъде разбирано и няма да се счита като даващо съгласие или разрешение от страна на Дружеството, Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя каквато и да е част от съдържанието на Сайта, включително, но не само търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките, по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Дружеството върху съдържанието на Сайта. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на Сайта, освен с изричното съгласие на Дружеството.

4.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието на Сайта единствено за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

4.4. Клиентът има право да използва съдържанието на Сайта за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Дружеството за това и само до частта от съдържанието на Сайта, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието на Сайта ще се счита за нарушаване на договора между Дружеството и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Дружеството, което има право да потърси отговорността на Клиента за това.

4.5. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието на Сайта или части от него от страна на Дружеството няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Клиента да използва съдържанието на Сайта или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Дружеството.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Сайтът може да бъде разглеждан от Клиентите свободно, без да е необходима регистрация. Регистрацията е задължителна само за поръчка на Стоки от Сайта, като може да бъде направена под формата на „Регистриран клиент“, на „Гост“ или „С един клик“.

5.1.1. Регистриран клиент. Регистрацията на Сайта като „Регистриран клиент“ се извършва посредством въвеждане от Клиента на определени данни, като име/наименование, и-мейл, телефон, адрес и други, и спестява въвеждането им всеки път, когато Клиентът пазарува. С регистрацията като „Регистриран клиент“ Клиентът също така получава и допълнителни привилегии, например да научава първи за специални оферти и отстъпки. След регистрация като „Регистриран клиент“, Клиентът може да променя своите данни в секция "Профил".

5.1.2. Гост. Регистрацията като „Гост“ позволява да се направи еднократна поръчка. За регистрация като „Гост“ Клиентът трябва да въведе определени данни, като име/наименование, и-мейл, телефон, адрес и други. При този вид регистрация на Клиента не се създава Акаунт.

5.1.3. С един клик. Регистрацията „С един клик“ се извършва от служител на Дружеството. За целта Клиентът трябва да въведе своето име и телефонен номер, след което с него ще се свърже по телефона служител на Дружеството. Служителят ще въведе в системата на Дружеството всички необходими данни за извършване на Поръчка при провеждане на телефонния разговор с Клиента.

5.2. За регистрация на Сайта трябва да бъде попълнена регистрационната форма и да бъдат потвърдени попълнените данни. Полетата, които задължително се попълват при регистрация, са отбелязани със звездичка.

5.3. Всеки Клиент има само една регистрация и право да използва само един потребителски Акаунт в Сайта. Клиентът няма право да използва Акаунт на друг регистриран Клиент или да предоставя на трети страни възможността да използват неговия Акаунт.

5.4. Ако бъде установено, че Клиентът има повече от една регистрация и клиентски Акаунт, Дружеството има право да отмени всички или някои от регистрациите и да деактивира всички или някои от клиентските Акаунти без предизвестие по своя собствена преценка. Ако Клиентът нарушава тези Условия за ползване, неговият Акаунт може да бъде деактивиран и достъпът му до Сайта може да бъде ограничен/прекратен.

5.5. Клиентът може да отмени своята регистрация и да закрие своя Акаунт по всяко време като попълни заявката за дерегистрация и закриване на Акаунта. В случай на отмяна на регистрацията данните на Клиента ще бъдат третирани в съответствие с приложимите разпоредби на раздел 14 „Защита на личните данни. Политика за поверителност“.

 1. ПОРЪЧКИ

6.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока от Сайта като направи Поръчка по електронен път. Поръчки могат да правят само регистрирани Клиенти, които са приели тези Условия за ползване. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде завършена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

6.2. Клиентът може да прави Поръчки само за тези Стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в количката за покупки, като следва посочените на Сайта стъпки за завършване и изпращане на Поръчката.

6.3. Поръчката се завършва и изпраща чрез натискане на бутона "Потвърди и плати". Този бутон посочва, че потвърждаването на Поръчката води до задължение на Клиента за нейното плащане. С потвърждаването на Поръчката Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата цена на Поръчката, включително цената за доставка, ако има такава. Преди да потвърди Поръчката, Клиентът получава информация за общата цена, която трябва да заплати, включително цената за доставка, ако има такава, и има възможност да провери и евентуално да коригира Поръчката.

6.4. Поръчки се обработват в работни дни, от понеделник до петък, от 09:00ч. до 18:00ч. Всички поръчки, подадени в работен ден след 15:00 часа или в неработен ден, се обработват на следващия работен ден. Поръчки, потвърдени в работен ден до 15:00 ч., се обработват в рамките на същия работен ден.

6.5. При завършване и изпращане на Поръчката от Клиента Дружеството изпраща по електронен път съобщение до Клиента за получаване и регистриране на Поръчката в системата. Това съобщение не означава приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на Поръчката. До края на следващия работен ден от получаване на Поръчката служител на Дружеството се свързва с Клиента и по телефона, за да бъде Клиента още веднъж изрично информиран за крайната цена на поръчаните чрез Сайта Стоки, включително за точната стойност на доставката, както и за сроковете на доставка и за наличността на Стоките, с цел избягване на грешка, неяснота или заблуждение. По време на телефонния разговор със служител на Дружеството, Клиентът може да промени или да се откаже от направената чрез Сайта Поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Клиентът може да промени или да се откаже от Поръчката и преди да получи телефонното обаждане за потвърждение, пред служител на Дружеството на телефон: 088 / 2000102 или по електрона поща office@gumi365.bg.

6.6. Всички Стоки, включително тези с намаление, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества, дори това да не е изрично отбелязано на Сайта.

6.7. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Дружеството във връзка с Поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на Поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

6.8. Задължение на Клиента е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез Сайта Поръчка ще бъде считана от страна на Дружеството за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

6.9. С изпращането на Поръчката Клиентът разрешава на Дружеството да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, включително по телефон, във връзка с направената Поръчка или сключения Договор. Всички Поръчки се считат за валидни и финализирани и се обработват след изричното им потвърждаване от Клиента съгласно т. 6.5. Поръчки, по отношение на които не може да се осъществи връзка с Клиента, не се обработват, а се изчаква свързване с Клиента.

6.10. В случай че направената от Клиента Поръчка може да бъде изпълнена, Клиентът ще получи потвърждение по и-мейл за приемане на Поръчката. Ако поръчаната от Клиента Стока е временно изчерпана към момента на извършване на Поръчката, служител на Дружеството ще се свърже с Клиента по телефона, най-късно до края на следващия работен ден от получаване на Поръчката, за да му предостави информация за евентуално необходимото удължаване на срока за доставка, съответно за възможността да се откаже от заявената поръчка. Ако поръчаната от Клиента Стока е напълно изчерпана, служител на Дружеството ще се свърже с него по телефона за да го уведоми, че Поръчката не може да бъде изпълнена и да му предложи алтернативен вариант.

6.11. Дружеството има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка за част или всички поръчани Стоки. Дружеството уведомява Клиента за анулирането на Поръчката по и-мейл. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение за Дружеството спрямо Клиента и съответно Клиентът няма право да търси обезщетение за анулирането й от Дружеството. В случаите на анулиране на Поръчката Дружеството е задължено единствено да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

 1. ЦЕНИ

7.1. Всички посочени в Сайта цени са крайни, обявени са в български лева и включват ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси и са валидни само в момента в който е била направена Поръчката. В посочените цени на Стоките не се включва цената за тяхната доставка, която зависи от вида на избраната доставка и е указана на Сайта отделно преди потвърждаването на Поръчката.

7.2. При поръчка само на 1 (един) брой гума от доставчик от чужбина (гуми със срок на доставка повече от 2 раб. дни) към цената на гумата се начислява еднократно такса в размер на 16,50 лева. Тази цена не важи за доставки на 2 или повече гуми. 

7.3. Посочените на Сайта цени са валидни единствено към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото без предупреждение да променя цените. 

 1. ПЛАЩАНЕ

8.1. Всички плащания за поръчани през Сайта Стоки се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Условия за ползване Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчана чрез Сайта Стока, освен в случаите на  „Наложен платеж“, в които Клиентът се ангажира да заплати цената на Стоката при предаването й от куриера. Клиентът получава заедно със Стоката фактура, в която е посочена поръчаната Стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка.

8.2. Клиентът може да заплати цената на поръчана Стока, като използва по свой избор една от посочените на Сайта възможности за доставка и плащане, а именно:

8.2.1. Наложен платеж с пощенски паричен превод. Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж с пощенски паричен превод, той трябва да заплати цената на поръчаните Стоки, плюс цената за доставката им, на куриера при получаването на Стоките. Извършването на плащането чрез Наложен платеж с пощенски паричен превод се отбелязва в стоковата разписка за приемо-предаване, удостоверяваща предаването на Стоката от куриера на Клиента. С подписването на стоковата разписка за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената Стока.

8.2.2. Банкова карта. На Сайта е възможно плащане с карти Visa, Visa Electron, Master Card и Maestro, издадени от банки в България или в ЕИП. След като Клиентът натисне бутона "Потвърди и плати" се отваря платежна страница на Борика, където Клиентът въвежда данните на банковата си карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя). Ако Клиентът е регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на банката-издател на картата, където Клиентът въвежда паролата си за автентикация. При успешна трансакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която Клиентът следва да разпечата или запази. При плащане с карти са валидни условията за плащане на Борика. Клиентът трябва да отправя въпросите си, свързани с това как да плати с банкова карта онлайн към центъра за обслужване на клиенти на съответната банка - издател на картата.

8.2.3. ePay.bg.На Сайта е възможно плащане и чрез сметка в ePay.bg. Всички електронни плащания чрез сметка в ePay.bg се извършват чрез системата и на сайта на ePay.bg (само опцията "през Интернет" – без Easy pay каса). При плащане чрез сметка в ePay.bg са валидни условията за плащане на ePay.bg. Клиентът трябва да отправя въпросите си, свързани с това как да плати  чрез сметка в ePay.bg, към центъра за обслужване на клиенти на Ипей АД.

8.2.4. Банков превод. Клиентът може да плати и по банков път, като преведе цената на Поръчката по сметка на Дружеството. Като основание за превода Клиентът задължително трябва да посочи номера на своята Поръчка. Данни за извършване на плащане по банков път:

Получател: ГУМИ365 ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

Сметка: BG87UNCR70001522690245

BIC: UNCRBGSF

8.2.5. Кредит. Ако Клиентът е избрал начин на плащане "На кредит от ………………", до 1 (един) час, в работно време, след подаване на Поръчката служител на кредитодателя ще се свърже с Клиента на посочения телефонен номер.

8.3. В случай на електронни плащания с банкови карти или чрез сметка в ePay.bg или на плащания чрез банков превод, Дружеството не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод плащането на Поръчката, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката на Клиента когато валутата е различна от български лев. Дружеството препоръчва на Клиентите да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при електронни плащания с банкови карти или чрез сметка в ePay.bg или при плащания чрез банков превод.

8.4. При необходимост от връщане на Клиента на суми, платени от него с банкова карта, за Стоки закупени чрез Сайта, това ще бъде направено от Дружеството чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

9.1. Съдържанието на Сайта не представлява предложение от Дружеството за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, а покана да се отправи такова предложение. Съответно Поръчка, направена през Сайта, представлява предложение от Клиента до Дружеството за сключване на договор за покупко-продажба на Стока. Всяка Поръчка следва да бъде приета от Дружеството за да се сключи Договор.

9.2. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Клиента и Дружеството се счита за сключен от момента на получаване от Клиента на потвърждение за приемане на Поръчката от страна на Дружеството съгласно т. 6.10 от тези Условия за ползване.

9.3. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Дружеството, се състои от настоящите Условия за ползване и всякакви евентуални допълнителни договорки между Клиента и Дружеството.

9.4. В случай, че Клиент е избрал да заплати Стоката с Наложен платеж, и е поръчал Стока, която не е налична в склада на Дружеството и трябва да бъде доставена от производителя или е поръчал Стока на стойност над 500 лева, Дружеството си запазва правото до поиска предплащане от Клиента в размер на 30% от стойността на поръчаната Стока.

 1. ДОСТАВКА

10.1. Доставката на поръчана чрез Сайта Стока се извършва с куриер на посочения от Клиента адрес. Доставки се извършват само на географската територия на България.

10.2. При наличност на Стоката към момента на извършване на Поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на срока посочен под Стоката. В случай че за съответната Стока няма определен конкретен срок за доставка, то срокът на доставката й е 30 календарни дни, считано от датата, следваща получаването на Поръчката от Дружеството, но не по-късно от 30 дни от сключване на Договора. Ако Дружеството няма възможност да достави в рамките на 30-дневния срок на доставка, Клиентът ще бъде уведомен за това обстоятелство по и-мейл. В такъв случай Клиентът може да избере удължаване на срока на доставка с още 30 дни или да отмени Поръчката по и-мейл или с писмо. В случай че Дружеството не получи отговор от Клиента в рамките на 3 работни дни от датата на уведомлението, ще се счита, че Клиентът е приел удължаването на срока на доставка, което не ограничава неговото право да отмени Поръчката.

10.3. При доставката Клиентът подписва стокова разписка за приемо-предаване, която удостоверява предаването на Стоката от куриера на Клиента и точното изпълнение на Поръчката.

10.4. Куриерските фирми доставят пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Куриерските фирми и Дружеството не могат да определят и да се ангажират с точен час на доставка на пратката. Затова е препоръчително Клиентът да посочи за адрес на доставка място, на което в часовете на доставка на куриерските фирми има лице, което може да получи пратката.

10.5. При невъзможност или затруднение за връчване лично на Клиента, пратките се връчват, както следва:

а). при доставка на служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б). при доставка на домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

10.6. При отсъствие на Клиента или друго лице, на което може да бъде връчена пратката, от адреса за доставка, куриерът се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката. При невъзможност за връчване на пратката след 2 посещения, не по вина на Дружеството или куриера, куриерът се свързва отново с Клиента за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. В такъв случай пратката се съхранява в офиса на куриера в рамките на 7 дни, след което се връща на Дружеството.

10.7. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента в рамките на 7 дни, пратката се връща на Дружеството.

 1. РИСК И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Рискът от загуба или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или трета страна, посочена от него (различна от куриера, упълномощен от Дружеството) приеме Стоките. В случай на връщане на Стоки, рискът от тяхната загуба или повреда се прехвърля върху Дружеството, когато то или трета страна, посочена от него, приеме Стоките.

11.2. Собствеността върху Стоките се прехвърля към Клиента само след като Дружеството получи пълно плащане на всички суми, дължими по отношение на Стоките, включително таксите за доставка. В случай на връщане на Стоките, собствеността върху тях се прехвърля към Дружеството след изпълнение на неговото задължение за възстановяване на сумите съгласно тези Условия за ползване.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Клиентът, който е потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от Договора и да върне поръчаната Стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи по връщането на Стоката, допълнителните разходи за доставка на Стоките по т. 12.6 и разходите по т. 12.7, в 14-дневен срок, считано от:

а). датата на доставка – датата, на която Потребителят или посочена от него трета страна (различна от куриера, упълномощен от Дружеството) е приел Стоката; или

б). в случай на повече Стоки, поръчани с една Поръчка и доставени поотделно – датата, на която Потребителят или посочена от него трета страна (различна от куриера, упълномощен от Дружеството) е приел последната Стока.

12.2. За да упражни правото си на отказ Потребителят трябва, в 14-дневния срок, да уведоми Дружеството за решението си да се откаже от Договора по един от следните начини:

             а). попълване и изпращане на формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП;

            б). изпращане на и-мейл на електронния адрес или писмо на пощенския адрес на Дружеството, посочени на Сайта, който следва да съдържа: (i) номера на Поръчката или на фактурата, (ii) номера (IBAN и BIC) и титуляра на банковата сметка, по която да бъдат възстановени заплатените от Потребителя суми и (iii) ясно изявление, че Потребителят се отказва от съответния Договор.

12.3. След получаване на уведомление за упражняване на правото на отказ, Дружеството изпраща по и-мейл на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

12.4. Когато Потребителят упражни правото си на отказ, той трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Дружеството или на упълномощено от него лице не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е уведомил Дружеството за решението си да се откаже от договора. Крайният срок ще се счита за спазен, ако Потребителят предаде Стоките обратно на Дружеството или ги изпрати преди изтичане на 14-дневния срок. Потребителят се задължава да върне Стоките чрез куриер или по пощата. Потребителят трябва да върне Стоките на следния адрес: София 1172, ул. Тинтява № 22, ап.13.

12.5. Дружеството ще възстанови на Потребителя платените от него суми по Договора, по отношение на който Потребителят е упражнил правото си на отказ, в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Платените от Потребителя суми ще бъдат възстановени от Дружеството по посочената от Потребителя негова лична банкова сметка. Дружеството има право да задържи възстановяването на сумите на Потребителя, докато не получи Стоките или доказателство, че Потребителят е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

12.6. В случаите когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора, Дружеството поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки. Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.

12.7. Когато Потребителят е поръчал повече от една Стока, а упражнява право на отказ само за някои Стоки, по отношение на останалите Стоки Договорът между него и Дружеството остава в сила и Потребителят поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружеството му възстановява цената на върнатите Стоки.

12.8. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят трябва да върне Стоките на Дружеството с тяхната оригинална опаковка, с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без по Стоките да има следи, че са били употребявани от Потребителя и без да са повредени или третирани по какъвто и да било начин. Потребителят е длъжен да осигури запазването на качеството на получените от него Стоки и целостта на техния етикет. При неизпълнение на тези условия Дружеството има право да откаже приемане на върнатите Стоки и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

12.9. Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор за стоки, които са доставени от Европа по конкретна поръчка на Потребителя, както и когато Стоките са били използвани по какъвто и да било начин или монтирани на джанта, без значение дали след това са използвани по предназначение или не.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

13.1. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с Договора. Това условие не важи за шарката на грайфера, която може да се различава от показаното на снимката в сайта при по-големите размери на един и същ модел гума.

13.2. При предявяване на рекламацията на Стока Клиентът може да претендира а). заменяне на Стоката с друга, съответстваща на договореното; б). възстановяване на заплатената сума; или в). намаляване на цената на Стоката. Клиентът не може да претендира възстановяване на заплатената сума или намаляване цената на Стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на Стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Клиента. Клиентът не може да претендира разваляне на Договора и възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието на Стоката с Договора е незначително.

13.3. Рекламацията се предявява пред Дружеството на следния и-мейл: office@gumi365.bg При предявяване на рекламация Клиентът посочва Стоката предмет на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията съгласно т. 13.2, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.

13.4. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията, включително:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката с договореното;

в). други документи, установяващи рекламацията по основание и размер.

13.5. Рекламация на Стоката трябва да се подаде веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на Стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

13.6. При възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената на Стоката, вследствие на рекламация, Дружеството връща на Клиента съответната сума по банков път в рамките на 14 дни от получаване на Стоката обратно.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (Изменен и допълнен, в сила от 25.05.2018)

14.1. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по ЗЗЛД с Удостоверение №428616. С приемането на настоящите Условия за ползване Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него при попълване на регистрационната форма Лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица за целите на изпълнение на Договора и доставка на поръчаната Стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния и-мейл адрес: office@gumi365.bg.

14.2. Клиентът се съгласява, за целите на изпълнение на Договора и доставка на поръчаната Стока, неговите Лични данни да бъдат предоставяни от Дружеството на трети лица, като дружества, извършващи куриерски услуги, банки и други.

14.3. Предоставянето на Личните данни е напълно доброволно от страна на Клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на Личните му данни, както и да поиска Акаунтът му, съдържащ Личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до следния и-мейл адрес: office@gumi365.bg.

14.4. Задължение на Клиента е да опазва конфиденциалността на потребителското име и паролата за своя Акаунт за да се избегне неоторизирания достъп чрез него и неправомерното му използване. При съмнение от страна на Клиент за неоторизиран достъп и неправомерно използване на неговия Акаунт, той трябва незабавно да се свърже с Дружеството.

14.5. Дружеството няма да изисква по телефона или по и-мейл от Клиент да разкрие паролата на своя Акаунт, номера на кредитната си карта, данните на банкова сметка или друга подобна информация. При получаване на подобно искане по телефон или по и-мейл от Клиент, той трябва да го игнорира и незабавно да се свърже с Дружеството.

14.1.  В съответствие с GDPR - Регламент (EС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, личните данни на клиентите на ГУМИ365 ЕООД се събират, обработват и съхраняват в съответствие с Декларацията за поверителност, която можете да намерите на адрес: https://www.gumi365.bg/privacy

 1. ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ (Изменен и допълнен, в сила от 25.05.2018) 

15.1. Сайтът използва бисквитки (cookies). Бисквитките са файлове с информация, изпращани от страниците на Сайта към браузъра на Клиента и съхранявани на неговото устройство, които целят да улеснят Клиента и да подобрят функционалността на Сайта. Тези файлове позволяват Клиентът да бъде разпознат и Сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Например, те помагат да бъде запомнено потребителското име на Клиента и неговите предпочитания, да бъде анализирана посещаемостта на Сайта и да бъдат препоръчани Стоки, които вероятно ще представляват интерес за Клиента. Бисквитките обикновено съдържат името на Сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на устройството на Клиента, и уникален номер.

15.2. Сайтът използва следните видове бисквитки:

а). Фиксирани бисквитки, които се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на устройството на Клиента, за улеснение при използването на Сайта. Такива са само необходимите бисквитки, които се използват, за да могат Клиентите да имат достъп до Акаунтите си на Сайта или за да бъдат обработени техните Поръчки.

б). Временни бисквитки, които се съхраняват временно на устройството на Клиента. Те са два вида:

 1. Функционални бисквитки, които позволяват да бъдат запомнени предпочитанията на Клиента, като например Стоките, към които проявява интерес, и други персонални настройки. Тези бисквитки също улесняват Клиента, като му спестяват време и усилия, когато пазарува от Сайта.
 2. Бизнес бисквитки, които се използват с цел анализ на представянето на Сайта и използването му от Клиентите. Те позволяват персонализиране на предлаганото съдържание на Сайта и бързо идентифициране и отстраняване на различни проблеми. Такива са например бисквитките, чрез които се установява кои Стоки представляват най-голям интерес за Клиентите.

15.3. Дружеството използва Google Analytics, услуга предоставяна от Google Inc., за да наблюдава трафика на Сайта. Дружеството може да използва бисквитки на трети страни, които да помогнат при извършване на търговската му дейност, проучване на пазара, проследяване статуса на направените Поръчки и за подобряване на функционалностите на Сайта.

15.4. При първото посещение на Сайта се появява изрично съобщение, че се използват бисквитки. Съобщението продължава да се появява при всяко следващо посещение на Сайта, докато Клиентът потвърди, че разбира.

15.5. С използването на Сайта, Клиентът приема и се съгласява с Политиката относно бисквитките на Дружеството и дава съгласието си Дружеството да използва и да съхранява бисквитки на неговото устройство и да предоставя такива на трети страни, за да може да осигури достъп до Сайта и електронните услуги, които той предоставя, за следене на данни за продажби и посещаемост на Сайта.

15.6. Клиентът може във всеки момент да оттегли съгласието си съхраняване на бисквитки от Дружеството и да ги изтрие. Всички съвременни браузъри предоставят възможност Клиентът да спре съхраняването на бисквитки, да настрои браузъра си да приема или отхвърля всички или определени бисквитки, както и да го предупреждава когато съответният сайт използва бисквитки. Клиентът следва да има предвид, че ако реши да спре съхраняването на бисквитки, то може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на Сайта.

15.1.  В съответствие с GDPR - Регламент (EС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, правилата по отношение на бисквитките са определени в Декларацията за поверителност, която можете да намерите на адрес: https://www.gumi365.bg/privacy

 1. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Дружеството изключва всякаква отговорност (отговорна или извъндоговорна) за вреди, която може да възникне от или във връзка с достъпа или използването на Сайта до степента, позволена от приложимото право. Това изключване на отговорността се отнася, но не се ограничава до:

а). вреди вследствие невъзможност за достъп до Сайта или технически повреди на Сайта;

б). вреди, причинени от срив на Сайта вследствие на атака, от вируси или други подобни;

в). загуба на данни;

г). пропуснати ползи; и

б). вреди, вследствие на непреодолима сила.

16.2. Нищо в тези Условия за ползване не следва да се счита като опит Дружеството да изключи или да ограничи отговорността и всяко такова изключване или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:

а). отговорност, която не може да бъде изключена съгласно българското законодателство за защита на потребителите или за качеството на предлаганите стоки;

б). каквато и да била друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно българското законодателство.

 1. РАЗНИ

17.1. Сайтът е предназначен и настоящите Условия за ползване се прилагат за продажба на Стоки на крайни клиенти с цел лична употреба. Лица, които искат да закупят Стоки с цел предпродажба, могат да се обърнат към Дружеството за получаване на индивидуална оферта на следния и-мейл адрес: office@gumi365.bg

17.2. По отношение на Клиенти, които имат непотърсена или отказана (извън случаите на отказ при условията и по реда на Раздел XII от тези Условия за ползване) Поръчка на стойност над 200 лв. или които системно не търсят или отказват (извън случаите на отказ при условията и по реда на Раздел XII от тези Условия за ползване) Поръчки с Наложен платеж и злоупотребяват с този метод на плащане, може да бъде въведено временно или постоянно ограничение за заплащане с Наложен платеж и те да бъдат задължени да извършват само електронни плащания или плащания чрез банков превод. За целите на настоящата клауза под „системно“ следва да се разбира три или повече непотърсени или отказани (извън случаите на отказ при условията и по реда на Раздел XII от тези Условия за ползване) Поръчки, без значение периодичността и стойността на всяка една от тях и дали са последователни или не.

17.3. Ако съдът или друг компетентен орган постанови, че някоя от клаузите на тези Условия за ползване е невалидна, недействителна или неприложима съгласно българското законодателство, такава клауза следва да се промени и тълкува по начин, който най-точно и в най-голяма степен позволена от закона постига целите на първоначалната клауза. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

17.4. За неуредените в настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

17.5. Потребителите могат да подават жалби до Комисията за защита на потребителите, която осъществява дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове чрез помирителни комисии. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, площад Славейков № 4A, етаж 3, а уебсайтът й: https://www.kzp.bg/.

17.6. Всички спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Клиентите, Дружеството ще се стреми да решава по пътя на постигане на споразумение, а в случай, че такова не може да бъде постигнато между страните, споровете ще се решават от компетентния български съд или на онлайн плаформата на ЕС за решаване на спорове между търговци и потребители: ec.europa.eu/odr.

 

Сайтът използва „бисквитки“ („кукита“), за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Прочети още
СЪГЛАСЕН СЪМ